1.

اثر غلظت و مراحل محلول‌پاشی تیامین بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و عملکرد اسانس گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

دوره 34، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1007-1022
امید میرزایی چشمه گچی؛ یوسف نصیری؛ عزت اله اسفندیاری؛ مجتبی نورآئین

2.

ارزیابی اثر آرایش و روش کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی بذر گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-15
هادی خزاعی

3.

ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های علف پشمکی (Bromus tomentellus)

دوره 27، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 483-494
افشین بافنده روزبهانی؛ علی اشرف جعفری؛ ابراهیم رحمانی

4.

ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه، بذر و صفات مورفولوژیکی در شبدر سفید (Trifolium repens L.) با استفاده از روشهای آماری تجزیه چند متغیره

دوره 12، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 143-162
علی اشرق جعفری؛ مهدی ضیایی نسب

5.

ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه و بذر در جمعیتهای شبدر قرمز (Trifolium pratense L.) با استفاده از روشهای آماری تجزیه چند متغیره

دوره 12، شماره 1، بهار 1383، صفحه 91-109
علی اشرق جعفری؛ محسن حسام زاده؛ حسن مداح عارفی؛ مهدی ضیایی نسب

6.

بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد کمی و کیفی بذر ارقام شبدر

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 247-257
حمیدرضا داناجو؛ محمد زمانیان؛ زهرا امینی

7.

بررسی تأثیر رویشگاه و تاریخ کشت بر عملکرد بذر گیاه دارویی pimpinella affinis Ledeb.

دوره 26، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 596-605
فاطمه عسکری؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی

8.

بررسی تاثیر مقدار بذر و فاصله کاشت بر میزان عملکرد بذر پوتریم (Sanguisorba minor Scop)

دوره 12، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 470-481
عباسعلی سندگل

9.

بررسی تأثیر وزن‌ ریشچه و فاصلة‌ کشت بر عملکرد و خصوصیات کیفی بذر منوژرم چغندرقند

دوره 20، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 1-13
صادق‌زاده‌حمایتی سعید؛ مجید دهقانشعار؛ ولی‌اله یوسف‌آبادی؛ احمد بریموندی؛ داریوش فتح اله طالقانی

10.

بررسی تنوع در عملکرد و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌هایی از دو گونه از بروموس (Bromus tomentellus و Bromus persicus)

دوره 18، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 280-293
کلثوم بیرانوند؛ علی اشرف جعفری؛ ابراهیم رحمانی؛ محمد چمنی

11.

بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر و صفات مورفولوژیکی در توده‌های شبدر توت فرنگی ((Trifolium fragiferum L. با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه کلاستر

دوره 12، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 281-296
علی اشرق جعفری؛ مهدی ضیایی نسب

12.

بررسی تنوع عملکرد بذر و اجزای عملکرد در 31 ژنوتیپ علف گندمی (Agropyron desertorum) از طریق تجزیه به عاملها

دوره 15، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 211-221
علی اشرق جعفری؛ علی‌رضا سیدمحمدی؛ نوراله عبدی

13.

بررسی رابطه عملکرد علوفه، بذر و اجزاء عملکرد در ارقام شبدر سفید (Trifolium repens L.)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 163-175
مهدی ضیائی نصب؛ علی اشرق جعفری

14.

بررسی روابط میان عملکرد بذر، عملکرد علوفه و اجزاء عملکرد در جمعیتهای شبدر قرمز (Trifolium pratense L.)

دوره 13، شماره 1، بهار 1384، صفحه 85-98
مهدی ضیایی نسب؛ علی اشرق جعفری

15.

بررسی عملکرد بذر واجزاء عملکرد در29 رقم واکوتیپ علف باغ Dactylis glomerata

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1381، صفحه 91-129
علی اشرف جعفری؛ علی بشیر زاده؛ حسین حیدری شریف آباد

16.

بررسی عملکرد بذر و تولید علوفه در 31 ژنوتیپ‌ علف گندمی بیابانی(Agropyron desertorum)، با استفاده از شاخص‌های مقاومت به خشکی

دوره 15، شماره 1، بهار 1387، صفحه 114-128
علی اشرف جعفری؛ علی رضا سیدمحمدی؛ نوراله عبدی؛ حسن مداح عارفی

17.

تأثیر تنش خشکی و محلولپاشی پتاسیم بر عملکرد و جوانه زنی بذر سه رقم گندم نان

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 67-83
عباس زارعیان؛ آیدین حمیدی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ قربان نورمحمدی؛ سید علی طباطبایی

18.

تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و فاصله ردیف های کاشت بر عملکرد بذر یونجه در شمال خوزستان

دوره 24، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 295-307
محمد خرمیان؛ احمدعلی شوشی دزفولی

19.

تجزیه و تحلیل همبستگی، رگرسیون و علیت برای عملکرد بذر و اجزاء آن در چاودار کوهی Secal montanum Guss

دوره 12، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 183-194
ابراهیم رحمانی؛ علی اشرف جعفری؛ پویا هدایتی

20.

تعیین دور مناسب آبیاری در زراعت چغندرقند بذری در منطقة اردبیل

دوره 22، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 12-1
سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ شهرام خدادادی؛ حسین نیک‌پناه؛ مجید دهقانشعار

21.

کنترل تلفیقی سرخرطومی تخمدان شبدر، Protapion trifolii (Col.: Apionidae)، و تأثیر آن روی اجزای عملکرد شبدر بذری برسیم در استان خوزستان

دوره 27، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 35-46
رحیم اسلامی‌زاده؛ احمد علی شوشی دزفولی؛ مریم برزکار

22.

مقایسه عملکرد بذر و علوفه اکوتیپ‌های چاودار کوهی (Guss Secale montanum) در منطقه معتدل سرد شمال لرستان در شرایط دیم و فاریاب

دوره 13، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 172-185
ابراهیم رحمانی؛ علی اشرف جعفری؛ پویا هدایتیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.