1.

اثر توسعه شهری بر تولید رواناب با استفاده از مدل SWMM، مطالعه موردی: شهرستان ایذه، استان خوزستان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 750-758
نسیم آرمان؛ علی شهبازی؛ محمد فرجی؛ سمیه دهداری

2.

ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوضه کن

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 144-156
مرضیه حاجی‌محمدی؛ ابوالفضل عزیزیان؛ باقر قرمزچشمه

3.

ارزیابی کارایی مدل SWAT در تخمین رواناب سطحی حوزه آبخیز کچیک استان گلستان

دوره 27، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 22-32
عطااله کاویان؛ مرضیه بهرامی؛ حامد روحانی

4.

ارزیابی کارایی مدل‌ تجربی نمره‌دهی فاکتوریل در مناطقی از ایران

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 547-562
سعید نبی پی لشکریان؛ محمود عرب خدری؛ صمد شادفر

5.

ارزیابی مدل J2000g در شبیه‌سازی ذوب برف در حوزه آبخیز لتیان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 618-634
هوشنگ بهروان

6.

ارزیابی مدل SWAT2009 در شبیه‌سازی بیلان آبی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 179-189
آزاده جباری؛ مجید حسینی؛ امیر خسروجردی

7.

ارزیابی مدل ‏SWAT‏ در شبیه‌سازی دبی روزانه در حوزه آبخیز کسیلیان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 87-98
حسین سعادتی؛ شعبانعلی غلامی؛ فرود شریفی

8.

استفاده از روش طیف‌سنجی بازتابی مرئی-فروسرخ در برآورد برخی ویژگی‌های ‏خاک در خاک‌های گچی-آهکی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 125-138
اکبر حسنی؛ حسینعلی بهرامی؛ علی‌اکبر نوروزی؛ شاهین اوستان

9.

تجزیه و تحلیل حساسیت پارامترهای ورودی مدل مدیریت رواناب شهری SWMM (مطالعه موردی: شهر ماهدشت)

دوره 30، شماره 1، بهار 1396، صفحه 67-75
علی شهبازی؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ آرش ملکیان؛ علی سلاجقه

10.

تحلیل حساسیت مدل SWAT در حوزه آبخیز قره سو اردبیل

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 255-265
فواد ناصرآبادی؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ حسین اکبری؛ رخساره رستمیان

11.

تعیین حد بحرانی فسفر خاک برای لوبیا

دوره 33، شماره 1، بهار 1398، صفحه 25-35
محمدعلی خودشناس؛ جواد قدبیک لو؛ مسعود دادیور

12.

شبیه‎‏سازی اثر سناریوهای تغییر کاربری اراضی روی هیدروگراف جریان حوزه آبخیز دینور با استفاده از مدل هیدرولوژیکی توزیعی-مکانی WetSpa

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 500-510
مریم آذین‏‌مهر؛ عبدالرضا بهره‏‌مند؛ آتنا کبیر

13.

شبیه‌سازی توأمان انتقال رطوبت، نیترات و آمونیوم در خاک با استفاده از مدل HYDRUS-2D در آبیاری جویچه‌ای ذرت

دوره 31.2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 259-276
آرش رنجبر؛ علی رحیمی خوب؛ حامد ابراهیمیان؛ مریم وراوی پور

14.

کاربرد مدل EPASWMM در شبیه سازی سیلاب ورودی به مناطق شهری از بازه های هیدرولوژیکی روستایی با استفاده از روابط ریاضی مطالعه موردی : شهرک پایداری شهر مشهد

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 686-700
علیرضا معماری؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ علی گلکاریان

15.

کاربرد مدل SWAT در شبیه سازی تولید گیاه درمنه در مراتع استپی و نیمه استپی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حبله رود)

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 336-346
مژگان‌سادات عظیمی؛ غلامعلی حشمتی؛ مهدی فرحپور؛ عبدالرضا بهره‌مند

16.

مقایسه کارایی الگوریتم DDS با الگوریتم ژنتیک و تکامل تصادفی جوامع در بهینه‌سازی پارامترهای مدل هیدرولوژیکی یکپارچه HyMod

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 137-152
ابوالحسن فتح‌آبادی؛ مهناز کوهنشین؛ علی حشمت‌پور؛ معصومه فراستی

17.

مقایسه و ارزیابی کارائی مدل‌های RUSLE و RUSLE2 در برآورد هدررفت خاک در دامنه‌های مرتعی حوضه خامسان کردستان

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 203-218
ناصر خالق پناه؛ مهدی شرفا؛ حسین اسدی؛ منوچهر گرجی؛ مسعود داوری

18.

واسنجی فیلترهای رقومی برگشتی بهمنظور تفکیک جریان پایه، مطالعه موردی: حوضه کرخه

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 30-43
رحیم کاظمی؛ جهانگیر پرهمتContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.