نویسنده = عبدالرحمن حسین زاده
تعداد مقالات: 13

1

اثر فاصله کاشت روی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی چوب دو کلن موفق صنوبر Populus deltoides در گیلان

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 8، شماره 217، پاییز 1378، صفحه 1-30
عبدالرحمن حسین زاده؛ نوشین طغرایی؛ نیرالسادات صدرایی؛ فرداد گلبابائی؛ احمد همتی

2

بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب از منابع لیگنوسلولزی جنوب ایران (پتانسیل استفاده از چوب گز در صنایع تخته خرده چوب)

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 7، شماره 199، زمستان 1377، صفحه 1-45
امیر نوربخش؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ حسین حسینخانی؛ کامیار صالحی

3

بررسی تاثیر pH چوب بر ویژگی های تخته خرده چوب

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 4، شماره 181، بهار 1377، صفحه 51-155
ابوالفضل کارگرفرد؛ علی اکبر عنایتی؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ امیر نوربخش

4

بررسی تاثیر شرایط ساخت تخته خرده چوب بر ویژگیهای خرده چوب

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 4، شماره 181، بهار 1377، صفحه 1-50
مسعود رضا حبیبی؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ محمد مهدی فائزی پور

5

بررسی تاثیر فرکانس بر ضریب جذب صوت تخته خرده چوب عایق صوت

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 3، شماره 174، پاییز 1376، صفحه 132-230
امیر نوربخش؛ محمد مهدی فائزی پور؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری

6

بررسی تولید خمیر کاغذ از کاه گندم به روش حلال آلی

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 6، شماره 183، پاییز 1377، صفحه 78-160
سعید مهدوی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری؛ حسین رسالتی؛ عباس فخریان روغنی

7

بررسی قابلیت استفاده از کلش برنج در صنایع کاغذ

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 6، شماره 183، پاییز 1377، صفحه 1-77
علاس فخریان؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی؛ سعید مهدوی

8

بررسی وِزگیهای کاربردی خمیر کاغذ کرافت از چوب کاج الداریکا

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 5، شماره 182، تابستان 1377، صفحه 1-64
فرداد گلبابائی؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ سید جواد سپیده دم؛ امیر نوربخش

9

بررسی ویژگیهای تخته تراشه چوب از ضایعات روکش راش

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 4، شماره 181، بهار 1377، صفحه 156-212
مسعود رضا حبیبی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی

10

بررسی ویژگیهای تخته خرده چوب ساخته شده از چوب تولیدی صنوبر در دوره کوتاه مدت بهره برداری سه ساله

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 7، شماره 199، زمستان 1377، صفحه 46-89
عبدالرحمن حسین زاده؛ امیر نوربخش؛ فرداد گلبابائی

11

بررسی ویژگیهای چوب سه گونه گز درختی (T. meyer, T. aphylla, T stricta)

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 2، شماره 166، بهار 1376، صفحه 152-188
عبدالرحمن حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری؛ حسین فامیلیان؛ سعید مهدوی؛ سید جواد سپیده دم

12

بررسی ویژگیهای خمیر کاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس در دو رویشگاه زاغمرز و فارس

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 5، شماره 182، تابستان 1377، صفحه 65-148
سید جواد سپیده دم؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی

13

بررسی ویژگیهای صوتی چوب

تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران
دوره 3، شماره 174، پاییز 1376، صفحه 1-131
امیر نوربخش؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ احمد جهان لتیباریContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.